Пастораль в музиці: історико-типологічний та виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати образ людини пасторальної в історико-культурній динаміці європейської культури Нового часу та виявити роль пасторалі у виконавській культурі сьогодення. Узагальнення матеріалу щодо екзистенції пасторалі в музиці спирається на можливості історичного, порівняльного, когнітивного та інтерпретаційного підходів. При вивченні музичних творів з жанровим ім’ям «пастораль» використовується метод системного моделювання, необхідний для вироблення структурно-семантичного інваріанту. Для обґрунтування ролі принципу стилізації в процесі жанрової еволюції пасторалі задіяно стильовий метод, що розкриває взаємообумовленість історичного, національного та індивідуальнокомпозиторського стилю (на рівні музичного твору).
The aim of the research is to substantiate the image of a pastoral person in the historical and cultural conditions of European culture of the New time and to identify the role of the pastoral genre in the performing culture of today. The generalization of the material on the existence of pastoral in modern performing practice is based on the possibilities of historical and comparative, cognitive and interpretative approaches. When studying musical works with the genre name “pastoral”, the method of system modelling, necessary for the development of a genre invariant, is used. To substantiate the role of the principle of stylization in the process of genre evolution of the pastoral tradition, the stylistic method is used, which reveals the interdependence of historical, national and individual-composing style (at the level of cognition of a musical work).

Опис

Ключові слова

пастораль в музиці, семантичний інваріант пасторалі, pastoral in music, semantic invariant of pastoral

Бібліографічний опис

Хуан Л. Пастораль в музиці: історико-типологічний та виконавський аспекти :дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Хуан Лей ; наук. кер. Шаповалова Людмила Володимирівна. Харків, 2021. - 209 с.

Зібрання