Хорова поліфонія в системі композиторського стилю (на прикладі творчості П. Гіндеміта, І. Стравінського, О. Щетинського)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню хорової поліфонії як явища та вчення в контексті індивідуально-стильових систем ХХ століття. Об'єкт дослідження – хорове мистецтво в єдності композиторської творчості та виконавства; предмет – хорова поліфонія як засаднича константа стильового мислення композиторів ХХ століття.
The dissertation is devoted to the research of choral polyphony as a phenomenon and doctrine in the context of individual style systems of the 20th century. The object of the research is choral art in the unity of composing creativity and performance; the subject is choral polyphony as a fundamental constant of stylistic thinking of composers of the 20th century

Опис

Ключові слова

хорознавство, хорове виконавство, choral studies, choral performance

Бібліографічний опис

Фартушка О. Д. Хорова поліфонія в системі композиторського стилю (на прикладі творчості П. Гіндеміта, І. Стравінського, О. Щетинського) : дисс. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Фартушка Олексій Дмитрович ; наук. кер. Шаповалова Людмила Володимирiвна. Харків, 2021. - 208 с.

Зібрання