Стиль музичної творчості М. Плетньова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Об’єкт дослідження – музичне мистецтво останньої третини ХХ –ХХІ століття. Систематизовано відомості про доробок українських вчених щодо вивчення індивідуального виконавського стилю (роботи О. Катрич, В. Москаленка, О. Сидоренко, Т. Сирятської, І. Сухленко, К. Тимофеєвої О. Фекете). У якості базового обрано визначення В. Москаленка стилю музичної творчості, що окреслює «специфіку світовідчуття і музичного мислення творчої особи, яка реалізується системою музично-мовних ресурсів твору, інтерпретації і виконання музичного твору».
The object of the research is the musical art of the last third of the 20th – 21st. centuries. Information on the work of Ukrainian scientists on the study of individual performing style (works by O. Katrych, V. Moskalenko, O. Sydorenko, T. Syryatska, I. Sukhlenko, K. Timofeeva O. Fekete) is systematized. V. Moskalenko's definition of the style of musical creativity was chosen as the basic one, which outlines “the specifics of the perception of the world and musical thinking of a creative person, which is realized by the system of musical and linguistic resources of the work, interpretation and performance”.

Опис

Ключові слова

виконавський стиль, Плетньов М., performing style, Pletnev M.

Бібліографічний опис

Ковтонюк В. Л. Стиль музичної творчості М. Плетньова : дисс. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Ковтонюк Валерія Леонідівна ; наук. кер. Сухленко Ірина Юріївна. Харків, 2022. - 218 с.

Зібрання