Homo interpretatus в музичному мистецтві ХХ – початку XXI століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Монографія присвячена ключовому для мистецтва ХХ-ХХІ сто літь образу людини – Homo Interpretatus, який є базовим концептом інтер претативної теорії музичної комунікації, зумовлюючи її актуальність для сучасної музикології. Перша частина містить огляд сучасних теорій комунікації та дотичних до пошукованої теорії категорій аналітичного музикознавства. Розроблено струк туру інтерпретології, низку понять цілісної концепції Homo Interpretatus та ав торську типологію комунікативно-інтерпретувальних стратегій, яка мислиться максимально відкритою до нових комунікацій. Друга частина пропонує приклади дієвої реалізації комунікативних страте гій Homo Intеrpеrtatus, що напрацьовані авторкою у педагогічній та концертно просвітницькій діяльності та слугують системному обґрунтуванню запропо нованої теорії. Аналітичні розділи присвячено комунікативним стратегіям Homo Interpretatus (композитор-виконавець-дослідник-слухач), що розкри вають їх зміст в царині мистецтва класики та нон-класики.

Опис

Ключові слова

музична комунікація, теорія інтерпретації

Бібліографічний опис

Ніколаєвська Ю. В. Homo Interpretatus в музичному мистецтві ХХ – початку ХХІ століть : монографія / ХНУМ імені І.П. Котляревського. Харків: Факт, 2020. 576 с.

Зібрання