ІТАЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний Ступінь вищої освіти – бакалавр Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації до самостійної роботи навчальної дисципліни складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів. Методичні рекомендації визначають обсяги знань, які здобувачі повинні опанувати відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Італійська мова за професійним спрямуванням», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень

Опис

Ключові слова

італійська мова, бакалавр

Бібліографічний опис

Італійська мова за професійним спрямуванням: метод. рекомендації до самостійної роботи / Т. О. Боровенська. - Харків, 2022. 16с.