Поліфонічні жанри у фортепіанній музиці китайських композиторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Насьогодні сформувався багатоскладовий музичний матеріал, кількісні та якісні показники якого свідчать про наявність в мистецькій практиці Китаю певної композиторської традиції. Отже, актуальність теми запропонованого дослідження зумовлена здобутками китайських композиторів у галузі поліфонічної музики для фортепіано, їх творчим потенціалом для світової музичної спільноти, які й досі не отримали системного висвітлення та оцінки в єдності національно-стильового мислення та виконавської реалізації. Мета дослідження – визначити внесок китайських композиторів у поліфонічні жанри фортепіанного мистецтва в національно-стильовому та виконавському вимірах.
Today, polysyllabic musical material has been formed, the quantitative and qualitative indicators of which testify to the presence of a certain compositional tradition in the artistic practice of China. Therefore, the relevance of the topic of the proposed study is determined by the achievements of Chinese composers in the field of polyphonic music for the piano, their creative potential for the world music community, which have not yet received systematic coverage and evaluation in the unity of nationalstyle thinking and performance. The purpose of the study is to determine the contribution of Chinese composers to the polyphonic genres of piano art in national-stylistic and performing dimensions.

Опис

Ключові слова

китайські композитори, поліфонія, фольклор, Chinese composers, polyphony, folklore

Бібліографічний опис

Чжан М. Поліфонічні жанри у фортепіанній музиці китайських композиторів : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Чжан Менчже ; наук. кер. Чернявська Маріанна Станіславівна. Харків, 2023. - 198 с.

Зібрання