Іноземна мова. Методичні рекомендації до самостійної роботи Освітній рівень – перший освітньо-професійний Ступінь вищої освіти – Бакалавр Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 025 Музичне мистецтво 026 Сценічне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання тем за рекомендованими джерелами, підготовка до поточного й підсумкового контролю, підготовка доповіді за заданою проблематикою, написання ессе, рецензії, тощо. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією. Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає самостійну роботу здобувачів в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг самостійної роботи здобувачів денної форми навчання складає 84 годин

Опис

Ключові слова

англійська мова, бакалавр

Бібліографічний опис

Іноземна мова: метод рек. до самост. роботи/ Ю.І. Лаптінова. - Харків, 2022.30 с.