Типологія виконавських стилів у творчості для саксофона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Методологія аналізу виконавської поетики базується на розробках викладачів-науковців ХНУМ імені І.П.Котляревського, кафедри інтерпретології та аналізу музики: дослідження Л. Шаповалової, присвячені концептам «виконавського часопростору», концепція виконавської інтерпретології, зафіксована в монографії Ю. Ніколаєвської (2020). Задіяно комунікативно-інтерпретативний, системний, стильовий підходи до аналізу музичного (виконавського) стилю.
The methodology of the analysis of performing poetics is based on the developments of teachers-scientists of the I.P. Kotlyarevsky KhNUA, department of interpretology and music analysis: L. Shapovalova's research, devoted to the concepts of «performance space-time», the concept of performance interpretology, recorded in the monograph by Y. Nikolaievska (2020). Communicativeinterpretative, systematic, stylistic approaches to the analysis of musical (performing) style have been used.

Опис

Ключові слова

виконавство на саксофоні, джазова імпровізація, saxophone performance, jazz improvisation

Бібліографічний опис

Чжан Ч. Типологія виконавських стилів у творчості для саксофона : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Чжан Чі ; наук. кер. Ніколаєвська Юлія Вікторівна. Харків, 2023. - 213 с.

Зібрання