Хорова фуга: жанрово-стильовий та виконавський аспекти (на матеріалі західноєвропейської музики XVIII-XIX ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дослідження спрямоване на вивчення та розкриття специфічних особливостей хорової фуги, її жанрово-стильового та виконавського аспектів, на матеріалі західноєвропейської музики XVIII-XIX століть. У дисертації вперше в українському музикознавстві введено в науковий обіг авторську концепцію хорової фуги як сталого композиційно-жанрового феномену зі своєю індивідуальною поетикою; системно досліджено жанрову та виконавську специфіку хорової фуги, обумовлену насамперед її голосовою, співочою природою та наявним у ній музично-вербальним синтезом; виявлено та схарактеризовано комплекс основних параметрів хорової фуги, на основі якого запропоновано дефініцію хорової фуги, розроблено її класифікацію.
The study is aimed at the research and disclosure of the specific features of the choral fugue, its genre, stylistic and performance aspects in the context of the Western European music of the XVIII-XIX centurie. For the first time in the Ukrainian musicology, dissertation introduces the author’s concept of a choral fugue as a stable compositional and genre phenomenon with its own individual poetics; the genre and performance specificity of the choral fugue due primarily to its vocal, singing nature and its musical-verbal synthesis has been systematically studied; the main parameters of the choral fugue has been discovered and characterized; the definition of choral fugue has been proposed and its classification has been developed.

Опис

Ключові слова

хорова фуга, хоральна фуга, виконавська інтерпретація, choir fugue, choral fugue, performance interpretation

Бібліографічний опис

Харакоз Г. В. Хорова фуга: жанрово-стильовий та виконавський аспекти (на матеріалі західноєвропейської музики XVIII-XIX ст.) : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Харакоз Ганна Василівна ; наук. кер. Беліченко Наталія Миколаївна. Харків, 2021. - 238 с.

Зібрання