Жанровий інваріант бродвейського мюзиклу на рубежі ХХ–ХХІ століть.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню бродвейського мюзиклу, який виступає провідним жанром американської музичної культури ХХ–ХХІ століть і став її репрезентантом, що зумовлює необхідність аналітичного осмислення і оцінки широкої палітри творів, написаних як метрами бродвейської сцени (Дж. Керн, Р. Роджерс, О. Гаммерстайн, Л. Бернстайн, С. Сондхайм), так і представниками молодших поколінь (Е. Джон, Е. Л. Веббер, Л. М. Міранда, С. Шварц, Т. Райс, Т. Кітт) та іншими композиторами, лібретистами і авторами поетичних текстів. . Спільні риси, що об’єднують значну частину творів, дають привід висунути гіпотезу про наявність жанрового інваріанта, однак до сьогодні ця категорія по відношенню до жанру мюзиклу спеціально не розроблялася ані в зарубіжному, ані в українському музикознавстві.
The dissertation is devoted to the study of the Broadway musical, which is the leading genre of American musical culture of the 20th – 21st centuries and has become its representative, which necessitates an analytical understanding and evaluation of a wide range of works written by legends of the Broadway stage (J. Kern, R. Rogers, O. Hammerstein, L. Bernstein, S. Sondheim), as well as representatives of younger generations (E. John, A. L. Webber, L. M. Miranda, S. Schwartz, T. Rice, T. Kitt) and other composers, librettists and authors of poetic textsThe common features that unite a significant part of the works give reason to put forward a hypothesis about the existence of a genre invariant, however, by now, this category in relation to the musical has not been specifically developed either in foreign or in Ukrainian musicology.

Опис

Ключові слова

вокальне виконавство, бродвейський мюзикл, опера, vocal performance, Broadway musical; opera

Бібліографічний опис

Лю Ц. Жанровий інваріант бродвейського мюзиклу на рубежі ХХ–ХХІ століть : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Лю Цзянь ; наук. кер. Анфілова Світлана Геннадіївна . Харків, 2023. - 255 с.

Зібрання