Концертні жанри в скрипковій творчості харківських композиторів ХХ – ХХІ століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Методологію дослідження складає послідовний розгляд трихотомії «концертність – концертування – концерт» стосовно жанрів скрипкового музикування. Створювані під егідою принципу концертного діалогу, музичні жанри, репрезентовані скрипкою, у даній дисертації розподілені на наступні групи: 1) такі, що містять жанрове ім’я «концерт» (концерт для солюючого інструменту з оркестром, концерт для оркестру, концертштюк, concertо grossо); 2) такі, що не мають прямої вказівки на це ім’я (симфонія з солюючим інструментом, сюїтний цикл, окрема віртуозна п’єса). Скрипкове концертування у більшості випадків співіснує з камерністю як системою жанрів (І. Польська), які характеризуються рівнопотенційністю учасників виконавського процесу. Виявити різницю між цими родами музичного мислення допомагає запропонований в даній дисертації фактурний підхід, використовуваний при аналізі конкретних зразків.
The research methodology consists of a sequential examination of the triad "concertness – concertizing – concert" regarding violin music genres. Under the principle of concertante dialogue, the musical genres represented by the violin in this dissertation are categorized into the following groups: 1) Those containing the genre name "concert" (concerto for a solo instrument with orchestra, concerto for orchestra, concertino, concerto grosso); 2) Those without direct reference to this name (symphony with a solo instrument, suite cycle, individual virtuosic piece). In most cases, violin concertizing coexists with chamber music as a system of genres (I. Polska), characterized by the equal importance of all performers in the performance process. To identify the difference between these modes of musical thinking, the dissertation proposes a textural approach, which is utilized in the analysis of specific examples.

Опис

Ключові слова

харківська скрипкова школа, концерт, Kharkiv violin school, concerto

Бібліографічний опис

Успенська І. О. Концертні жанри в скрипковій творчості харківських композиторів ХХ – ХХІ століть : дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Успенська Інна Олегівна ; наук. кер. Ігнатченко Георгій Ігорович. Харків, 2023. - 190 с.

Зібрання