Хорова творчість І. Шамо в аспекті виконавської інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню специфіки виконавської інтерпретації хорової творчості одного з найяскравіших представників української музичної культури ХХ ст. Ігоря Шамо (1925 – 1982). Увагу сконцентровано на створенні дослідження, що ґрунтується на осмисленні особистості і творчості видатного митця задля набуття унікальними хоровими композиціями І. Шамо сучасної інтерпретації й повернення до виконавської практики у контексті українського музичного мистецтва. У дисертації запропонований системний підхід до хорової творчості Ігоря Шамо, що дозволяє розкрити художній потенціал opus’ів митця як з точки зору вияву композиторської інтерпретації хорової складової митецького доробку, так і специфіки їх виконавського втілення.
The thesis is dedicated to the study of Ihor Shamo’s (1925-1982) choral creativity performing interpretation specifics, who was one of the brightest representatives of Ukrainian musical culture in the 20th century. An attention was focused on creating a study which had been based on the personality and creativity of the outstanding artist comprehension for obtaining a modern interpretation and a return to performer’s practice by unique choral compositions of I. Shamo in the context of Ukrainian musical art. A systematic approach to Ihor Shamo’s choral creativity is proposed in the thesis, which allows to uncover the artistic potential of composer’s opuses as from a perspective of the artistic work’s choral component composer’s interpretation revealing, as well as their performer’s implementation specifics.

Опис

Ключові слова

хорове виконавство, українські композитори, choral performance, Ukrainian composers

Бібліографічний опис

Гао Ч. Хорова творчість І. Шамо в аспекті виконавської інтерпретації : дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Гао Чилін ; наук. кер. Бєлік-Золотарьова Наталія Андрiївна. Харків, 2023. - 301 с.

Зібрання