Редакції скрипкових концертів ХІХ століття: критерії генерування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено проблемам музичного редагування в сфері скрипкового мистецтва. Розглянуто питання редакції скрипкових концертів ХІХ ст. в площині актуалізації твору в умовах естетико-стильових установок іншої доби (друга половина ХІХ–ХХІ ст.). Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в українському музикознавстві привернено увагу до редакцій скрипкових концертів ХІХ ст. як форми адаптації композиторського оригіналу до вимог виконавської традиції.
The research deal with the problems of music editing in the field of violin art. The issue of editing violin concertos of the XIX century is considered in terms of actualising the work in the context of the aesthetic and stylistic attitudes of another era (the second half of the XIX‒XX centuries). The scientific novelty of the results obtained is that for the first time in Ukrainian musicology, attention is drawn to the editions of violin concertos of the XIX century as a form of adaptation of the composer’s original to the requirements of the performance tradition.

Опис

Ключові слова

скрипкове виконавство, романтизм, інтерпретація, violin performance, romanticism, interpretation

Бібліографічний опис

Клендій О. Ю. Редакції скрипкових концертів ХІХ століття: критерії генерування : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Клендій Олександра Юріївна ; наук. кер. Анфілова Світлана Геннадіївна. Харків, 2023. - 279 с.

Зібрання