Дитячий музично-драматичний театр в Україні: ґенеза, еволюція, актуальні репрезентації.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теорії та практики українського дитячого музично-драматичного театру. У ній уперше в українському музикознавстві надано системну оцінку українського дитячого музично-драматичного театру у його ґенезі, еволюції та актуальних репрезентаціях. У дисертації здійснено розробку оригінального термінологічного апарату, заснованого на виявленні сутності явища «агрегація мистецтв». Запропоновано критерій такої класифікації, де домінує принцип переважання у виставі музичної або театральної складової.
The dissertation is devoted to the substantiation of the theory and practice of the Ukrainian children's music and drama theatre. In it, for the first time in Ukrainian musicology, a systematic assessment of the Ukrainian children's music and drama theatre in its genesis, evolution, and current representations was provided. The dissertation developed an original terminological apparatus based on the discovery of the essence of the phenomenon "arts aggregation". A criterion for such a classification is proposed, which is dominated by the principle of predominance of the musical or theatrical component in the performance.

Опис

Ключові слова

музичний театр, українська музична культура, дитячий театр, musical theater, Ukrainian musical culture, children's performance

Бібліографічний опис

Стьопіна А. Ю. Дитячий музично-драматичний театр в Україні: ґенеза, еволюція, актуальні репрезентації : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Стьопіна Алевтина Юріївна ; наук. кер. Жданько Андрій Миколайович. Харків, 2023. - 206 с.

Зібрання