Виконавські версії фортепіанних концертів Ф.Шопена в музичній практиці ХХ – початку ХХІ століть.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дисертація містить перший досвід систематизації виконавських версій фортепіанних концертів Ф. Шопена в музичній практиці ХХ – ХХІ ст. Втім у шопенознавстві є окремий розділ, який вивчає традицію виконання музики Шопена «після Шопена». У розвиток цього напряму пропонується інтерпретативна концепція, що базується на порівняльно-стильовому аналізі двох концертів для фортепіано з оркестром. Актуальність теми обумовлена: 1) нагальною потребою піаністів-практиків у репрезентації виконавського шопеніанства як феномену музичної культури сучасності; 2) браком інтерпретологічних праць, присвячених аналізу виконавських версій шопенівських творів та їх систематизації.
The dissertation contains the first experience of systematizing the comparative analysis of performing versions of F. Chopin's piano concertos in the musical practice of the 20th – 21st centuries. However, in Chopin studies there is a separate section that studies the tradition of performing Chopin's music "after Chopin". An interpretative concept based on a comparative stylistic analysis of two concertos for piano and orchestra is proposed for the development of this direction. Thus, the urgency of the topic is determined by: 1) the urgent need of practicing pianists to represent the performing Chopinism as a phenomenon of modern musical practice; 2) the lack of interpretological works devoted to the analysis of performing versions of Chopin's compositions.

Опис

Ключові слова

фортепіанне виконавство, інтерпретологія, Шопен Ф., piano performance, interpretology, Chopin F.

Бібліографічний опис

Книш П. О. Виконавські версії фортепіанних концертів Ф.Шопена в музичній практиці ХХ – початку ХХІ століть: дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Книш Павло Олегович ; наук. кер. Очеретовська Неоніла Леонідівна. Харків, 2023. - 216 с.

Зібрання