Актуалізація темброобразу альта в пізній творчості композиторів XIX–XXI століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати актуалізацію альта в пізній творчості композиторів XIX-XXI століть, зокрема – в останніх опусах. Наукова новизна отриманих результатів пов’язана з системним дослідженням феномену залучення альта в пізній творчості композиторів ХІХ-ХХІ століть, зокрема – сформульовано основні параметри темброобразу альта та систематизовано їх з точки зору інтерпретології й виокремлено семантику альта в останніх опусах митців. Пропонована тема передбачала групування у дослідженні чотирьох смислових блоків: специфіка творчого процесу композиторів, феномен пізнього стилю, дослідження актуалізації темброобразу альта в пізній творчості та феномен залучення альта в останніх опусах композиторів, що увиразнено у структурі дисертації, яка містить чотири розділи з підрозділами.
The purpose of the study is to substantiate the actualization of the viola in the late creative work of composers of the 19th-21st centuries, in particular, in the last opuses. The scientific novelty of the obtained results is related to the systematic study of the phenomenon of involving the viola in the late creative work of composers of the 19th-21st centuries, in particular, the main parameters of the timbre image of the viola were formulated and systematized from the point of view of interpretology, and the semantics of the viola in the last opuses of the artists were identified. The proposed topic involved the grouping of four semantic blocks in the study: the specificity of the creative process of composers, the phenomenon of the late style, the study of the actualization of the timbre image of the viola in late creative work and the phenomenon of the involvement of the viola in the last opuses of the composers, which is expressed in the structure of the dissertation, which contains four sections with subsections.

Опис

Ключові слова

альт, концерт для альта, струнний квартет, viola, viola concerto, string quartet

Бібліографічний опис

Пашковська М. О. Актуалізація темброобразу альта в пізній творчості композиторів XIX–XXI століть : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Пашковська Маргарита Олександрівна ; наук. кер. Ніколаєвська Юлія Вікторівна. - Харків, 2023. - 216 с.

Зібрання