Жанрово-стильові напрями домрової творчості українських композиторів.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в українському музикознавстві представлена вся жанрово-стильова панорама домрової музики українських композиторів 1933–2020 років; виявлено приналежність домрових композицій до різних стильових явищ; висвітлено роль М. Т. Лисенка у формуванні оригінального домрового репертуару; введено поняття розширеної домрової техніки; виявлено нові грані звукообразу домри; визначено параметри концертності в композиціях для домри; представлено типологію мініатюр, сюїти, фантазій та концерту; здійснено типологію і періодизацію розвитку домрового концерту; введено у науковий обіг композиції А. Білошицького, А. Гайденка, О. Гнатовської, В. Іванова («Каприс»), О. Костіна, І. Козлова, Г. Михайличенка, А. Нижника та В. Соломіна.
The scientific novelty of the results obtained is that for the first time in Ukrainian musicology, the entire genre and style panorama of domra music by Ukrainian composers of 1933–2020 is presented; the belonging of domra compositions to different stylistic phenomena is revealed; the role of M. T. Lysenko in the development of the original domra repertoire is highlighted; the concept of extended domra technique is introduced; new facets of the domra sound image are shown; the criteria of being concerto-like for domra compositions are determined; the typology of miniatures, suites, fantasies and concerto is presented; the typology and periodisation of the development of the domra concerto are given; compositions by A. Biloshytskyi, A. Haydenko, O. Hnatovska, V. Ivanov («Caprice»), O. Kostin, I. Kozlov, H. Mykhailychenko, A. Nyzhnyk and V. Solomin.

Опис

Ключові слова

українська музика, сонорика, інструментальне виконавство, Ukrainian music, sonoric, instrumental performance

Бібліографічний опис

Сліпченко К. Д. Жанрово-стильові напрями домрової творчості українських композиторів : дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Сліпченко Ксенія Дмитрівна ; наук. кер. Ващенко Олена Вікторівна. Харків, 2023. - 279 с.

Зібрання