Іноземна мова.Методичні рекомендації до самостійної роботи Освітній рівень – другий освітньо-науковий Ступінь вищої освіти – Магістр Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання тем за рекомендованими джерелами, підготовка до поточного й підсумкового контролю, підготовка доповіді за заданою проблематикою, підготовка слайдової/постерної презентації, написання анотації. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією. Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає самостійну роботу здобувачів в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг самостійної роботи здобувачів денної форми навчання складає 116 годин.

Опис

Ключові слова

англійська мова, магістр

Бібліографічний опис

Іноземна мова: метод. рекоменд. до самостійної роботи/ Л. В. Бабаєвська.- Харків, 2022. 51 с.