Практикум з української мови як іноземної. Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – другий, освітньо-науковий ступінь вищої освіти – магістр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 32 години

Опис

Ключові слова

українська мова

Бібліографічний опис

Практикум з української мови як іноземної : метод. рек. до практичних занять ; освітній рівень - бакалавр, спеціальність - музичне мистецтво / А. О. Тимченко, І. А. Коломієць. - Харків, 2022. 16 с.