Мандоліна в історико-художньому процесі.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дослідження містить органологічний та мистецтвознавчий аспекти, пов’язані з вивченням еволюції інструмента й особливостей розвитку репертуару та виконавства. Визначено напрямки й етапи еволюції наукових уявлень про мандоліну. Розроблені періодизація історичного розвитку та класифікація різновидів інструмента. В історико-стильовому аспекті проаналізовано мандолінний репертуар епохи бароко та класицизму, зокрема твори А. Вівальді, Дж.Б. Саммартіні, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Й.Н. Гуммеля. Узагальнена діяльність відомих представників мандолінного мистецтва кінця XIX – початку XXI ст. та виявлено тенденції й регіональну специфіку розвитку виконавства на мандоліні.
The research includes organology and art criticism aspects, concerned with analysis of evolution of instrument and peculiarity of development of repertoires and performance. The directions and stages of development of scientific conceptions about mandolin are discovered. The periodization of historical development and classification of mandolin's varieties are elaborated. The mandolin repertoires of Baroque and Classicism (in particular compositions by А. Vivaldi, G.B. Sammartini, W.A. Mozart, L. Beethoven, J.N. Hummel) are analyzed in history-style aspect. The activity of the well-known mandolin-players of the end of XIX – the beginning of XXI century is covered. The tendency and regional specificity of development mandolin performance are elaborated.

Опис

Ключові слова

мандоліна, мандолінне виконавство, mandolin, mandolin performance

Бібліографічний опис

Башмакова Н. В. Мандоліна в історико-художньому процесі : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Башмакова Наталія Вікторівна. Харків, 2010. - 19с.

Зібрання