Іноземна мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти –Бакалавр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 32 години

Опис

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. рек. до практичних занять для бакалаврів, спеціальність - музичне мистецтво. - Харків, 2022. 15 с.