Духовний зміст музичного твору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію Н. П. Варавкіної-Тарасової присвячено обґрунтуванню синергійної концепції музичного твору. Викладено досвід аналізу синхронізації термінів музикознавства з точними і гуманітарними науками. Як складова сучасної когнітивної методології, синергійний підхід обґрунтовує структуру і функції духовної реальності музики. Надано аналіз інтонаційно-енергійних символів та знаків. Виявлено їх системні зв’язки, що увиразнюють духовну реальність творів Й.С. Баха, Л. Бетховена, П. Чайковського, С. Рахманінова, Д. Шостаковича, Г. Свірідова, Р. Щедріна, В. Мужчиля.
The dissertation is devoted to a substantiation of the synergic concept of a musical work. Experience of the analysis of synchronisation of terminological system of spiritual knowledge is offered. In typology of musical symbols it is revealed the category of intonation-energy signs, their structure and functions, system interrelations that impart deep expressiveness of spiritual reality to works of J.S. , L. Beethoven, F. List, P. Tchaikovsky, S. Rakhmaninov, G. Sviridov, D. Shostakovich, R. Schedrin, G. Lysenko, V. Muzhchil.

Опис

Ключові слова

литургия, етимон, a liturgy, an etymon

Бібліографічний опис

Варавкіна-Тарасова Н. П. Духовний зміст музичного твору : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / Варавкіна-Тарасова Надія Петрівна. Харків, 2014. - 22 с.

Зібрання