Іноземна мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені наступні види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання тем за рекомендованими джерелами, підготовка до поточного й підсумкового контролю, підготовка доповіді за заданою проблематикою. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією

Опис

Ключові слова

англійська мова

Бібліографічний опис

Іноземна мова за професійним спрямуванням : метод. рек. до самостійної роботи, освітній рівень - бакалавр / К. І. Шишкіна. - Харків, 2022. 25 с.