Теорія драми. Методичні рекомендації до проведення практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський). Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 026 Сценічне мистецтво. Освітньо-професійна програма – режисура драматичного театру, режисура театру ляльок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Програма навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Програма визначає обсяг знань здобувачів, алгоритм вивчення дисципліни, необхідне методичне забезпечення. Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 24 години

Опис

Ключові слова

сценічне мистецтво, драма

Бібліографічний опис

Теорія драми: методичні рекомендації до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійної програми «Режисура драматичного театру», «Режисура театру ляльок» / ХНУМ ім. І. П. Котляревського ; уклад. Каленіченко О. М. - Харків: ХНУМ, 2022. - 7 с.