ІТАЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – другий освітньо-науковий Ступінь вищої освіти – Магістр Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 128 годин

Опис

Ключові слова

італійська мова, магістр

Бібліографічний опис

Італійська мова за професійним спрямуванням: метод. рекомендації до практичних занять / Т. О. Боровенська. - Харків, 2022. 18 с.