Українська мова як іноземна. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Освітній рівень – другий, освітньо-науковий ступінь вищої освіти – магістр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З української мови як іноземної передбачені наступні види самостійної роботи: опрацювання тем за рекомендованими джерелами, виконання практичних завдань, робота з текстом (читання, перекладання, відповіді на питання за текстом, виконання вправ за текстом), виконання тестових завдань. Зазначені види самостійної роботи здобувачі вищої освіти виконують поза аудиторією

Опис

Ключові слова

українська мова

Бібліографічний опис

Українська мова як іноземна : метод. рек. до самостійної роботи для магістрів, спеціальність - музичне мистецтво / І. П. Гавриш. - Харків, 2022. 17 с.