Практикум з української мови як іноземної. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Освітній рівень – другий, освітньо-науковий ступінь вищої освіти – магістр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені такі види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання лексичного, граматичного матеріалу, виконання вправ, тестових завдань, читання й опрацювання текстів, укладання плану, реферату, анотації. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією

Опис

Ключові слова

українська мова, практикум

Бібліографічний опис

Практикум з української мови як іноземної : метод. рек. до самостійної роботи, ступінь вищої освіти - магістр, спеціальність - музичне мистецтво / А. О. Тимченко, І. А. Коломієць. - Харків, 2022. 9 с.