Українська мова за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти – бакалавр.Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації до практичних занять з української мови за професійним спрямуванням складено відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів. Метою вивчення української мови за професійним спрямуванням є вироблення навичок оптимальної мовної поведінки в професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою комунікативно виправданих мовних засобів, розуміння та створення текстів за обраним фахом, засвоєння фахової термінології, дотримання норм культури спілкування

Опис

Ключові слова

українська мова, бакалавр

Бібліографічний опис

Українська мова за професійним спрямуванням : метод. рек. до практичних занять / І. П. Гавриш. - Харків, 2022. 20 с.