Музична педагогіка та психологія. Методичні рекомендації самостійної роботи з дисципліни «Музична педагогіка та психологія» для першого освітньо-професійного рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітньо-професійних програм «Оркестрова майстерність», «Сольне інструментальне та вокальне виконавство», «Хорове та оперно-симфонічне диригування», «Музикознавство та композиція»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Програма навчальної дисципліни «Музична педагогіка та психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та навчального плану згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Методичні рекомендації визначають технологію вивчення дисципліни «Музична педагогіка та психологія»; необхідне методичне забезпечення; складові та технологію оцінювання програмних результатів навчання

Опис

Ключові слова

музична освіта, музична психологія

Бібліографічний опис

Музична педагогіка та психологія: методичні рекомендації самостійної роботи з дисципліни «Музична педагогіка та психологія» для першого освітньо-професійного рівня вищої освіти бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 025 Музичне мистецтво, освітньо-професійних програм «Оркестрова майстерність», «Сольне інструментальне та вокальне виконавство», «Хорове та оперно-симфонічне диригування», «Музикознавство та композиція» / ХНУМ ім. І. П. Котляревського ; уклад. Полубоярина І. І., Пляка Л. В. - Харків: ХНУМ, 2023. - 15 с.