Декламаційність як компонент виконавської вокальної виразності.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Гіпотеза дисертація базується на з’ясуванні природи декламаційності як феномену інтонаційного мовлення, що імплементується у систему музично-сценічних і камерно-вокальних жанрів як усталена мистецька універсалія. Об'єкт дослідження – вокальне виконавство в системі музичної драми та інших форм світової культурної спадщини. У музикознавстві вперше обґрунтовано онто-семіотичну природу декламаційності в динаміці жанрово-стильових перетворень вокальних жанрів, заснованих на одночасному (послідовному) використанні мовлення і співу.
The hypothesis of the dissertation is related to the substantiation of the nature of declamation as a phenomenon of intonation speech, which is implemented in the system of musical-stage and chamber-vocal genres as an established artistic universal. The object of the research is vocal performance in the system of musical drama and other forms of world national cultural heritage. For the first time in musicology the onto-semiotic nature of declamation as a musical universal is justified, in the dynamics of genre-stylistic transformations of its manifestations.

Опис

Ключові слова

вокальне виконавство, мелодекламація, інтерпретація, vocal performance, melo-declamation, interpretation

Бібліографічний опис

Чжан С. Декламаційність як компонент виконавської вокальної виразності : дис. ....д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Чжан Сицюй ; наук. кер. Козак Олександра Іванівна. Харків, 2023. - 199 с.

Зібрання