Кафедра композиції та інструментування

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Композиторська техніка К. Дебюссі. Сучасні техніки композиції
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Савченко, Ганна Сергіївна
  Методичні рекомендації для проведення самостійної роботи з дисципліни «Сучасні техніки композиції» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» покликані допомогти здобувачам освіти у вивченні теми «Композиторська техніка К. Дебюссі». У них викладені теоретичні положення теми, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи за темою та рекомендовані наукові джерела.
 • Документ
  Тема космосу в оркестрово-хорових творах Кш. Пендерецького та В. Мужчиля
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2021) Конохова, Тетяна Олексiiвна
  Матерiалом дослiдження слугували кантата «Kosmogonia» Кш. Пендерецького та космогонiя-перфоманс для мiшаного хору з ударними «Чорний квадрат» В. Мужчиля як зразки iнтерпретацiї космiчної теми в творчостi композиторiв новiтнього часу. В магістерскій роботі надано iсторioграфiчний екскурс з приводу вiдтворення космiчноi теми в системi гуманiтарного знання; розкрито специфiку iнтерпретацiї космiчної теми в музичному мисленнi рiзних епох; систематизовано свiтогляднi критерiї класифiкацiї космiчної теми в музицi; окреслено спорiдненнiсть понятть «космiзм» i «симфонiзм»; виявлено стильовi етапи вiдтворення музичної космогонiї в музицi Новiтнього часу; запропоновано аналiтичнi етюди двох зразкiв iнтерпретацiї теми космосу в творах Кш. Пендерецького та В. Мужчиля
 • Документ
  Принципи оркестрового стилю С. П. Турнєєва
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2021) Богатирьов, Володимир Олександрович
  В магістерській роботі вперше в українському музикознавстві виявлено і систематизовано принципи оркестрового стилю С. Турнєєва на прикладі симфонічної картини «Награвання», Подвійного концерту для гобоя та фагота з оркестром, симфонічних фресок «Тарас Бульба»; надано комплексний аналіз симфонічної картини «Награвання», Подвійного концерту для гобоя та фагота з оркестром та симфонічних фресок «Тарас Бульба» у зв'язку із особливостями оркестровки; систематизовано принципи композиторського мислення, узагальнено риси стилю, виявлено особливості музичної мови С. Турнєєва; узагальнено естетичні принципи оркестровки С. Турнєєва, в результаті аналізу творів виявлені і класифіковані типи оркестрової фактури
 • Документ
  Семантика тембрів струнно смичкових інструментів у творах українських композиторів
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Юрко, Христина Сергіївна
  Мета дослідження – обґрунтувати семантичну концепцію тембру в системі композиторського стилю на прикладі творів сучасних українських композиторів. Наукова новизна результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняному музикознавстві проаналізовано твори «Ранкові молитви» В. Птушкіна, "Lamentoso» С. Турнєєва, Концерт для контрабаса та струнних та «Варіації відкритого простору» для двох скрипок та струнного оркестру З. Алмаші в аспекті обґрунтування семантичної концепції тембру як складової системи композиторського стилю
 • Документ
  Перша симфонія В. Золотухіна та концерт-симфонія В. Птушкіна у контексті жанрової традиції
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Поляков, Павло Юрійович
  Мета дослідження – проаналізувати обрані твори в аспекті засобів оновлення жанрового канону симфонії в українському музичному мистецтві останньої третини ХХ-початку ХХІ ст. Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві здійснено компаративний аналіз Першої симфонії В. Золотухіна і В. М. Птушкіна
 • Документ
  Риси симфонічного мислення у струнних квартетах Б. Лятошинського
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Золотухін, Євген Вікторович
  Мета дослідження – через аналіз камерної творчісті Б. Лятошинського, а саме – його Першого (1915) та Четвертого (1943) струнних квартетів виявити принципи симфонічного мислення композитора у системі його мовлення. В запропонованій роботі здійснюється спроба виявлення рис симфонічного мислення у камерній музиці Б. Лятошинського, а саме – його чотирьох струнних квартетів, написанних у різний період творчості (ранній, середній, середній-пізній)
 • Документ
  Еволюція композиторської техніки в творах фінських композиторів ХХ ст. (на прикладі жанру сольного концерту)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Завєруха, Анастасія Миколаївна
  Мета дослідження – виявити стійкі (константні) принципи композиторської техніки фінських композиторів ХХ ст. і прослідкувати еволюційні зміни в композиторській техніці, детерміновані культурно-історичними і стильовими змінами. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві здійснено аналіз композиторської техніки фінських композиторів на прикладі сольних інструментальних концертів в контексті розвитку музичного мистецтва ХХ ст. Подальшої розробки набули теоретичні аспекти дослідження техніки композиції музики ХХ ст. на основі аналізу відповідних наукових джерел
 • Документ
  Творчість композиторів Запоріжжя в контексті українського музичного мистецтва початку ХХІ століття
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Палачова, Катерина Володимирівна
  Мета дослідження — надати комплексну характеристику творчого доробку запорізьких композиторів початку ХХІ століття в аспекті традицій та новацій української композиторської школи. Вперше у вітчизняній науці про музику систематизовано наявні наукові джерела, присвячені діяльності представників професійного композиторського осередку Запорізького регіону за період з кінця ХХ – початку ХХІ століть
 • Документ
  Жанрово-стильові параметри камерно-інструментальних сонат в пізній творчості Ф. Пуленка
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Козиряцький, Михайло Сергійович
  Мета дослідження – доповнити уявлення про жанрово-стильові параметри, музичну семантику і драматургію трьох останніх камерно- інструментальних сонат Ф. Пуленка. В пропонованому дослідженні вперше уточнюється характер взаємодії різних жанрових моделей та стилістичних пластів в трьох пізніх сонатах Ф. Пуленка і характер синтезу рис раннього і пізнього періодів його творчості в названих опусах