ІТАЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 32 годин. Окрім списку рекомендованої літератури методичні рекомендації мають посилання на інтернет - ресурси

Опис

Ключові слова

італійська мова, бакалавр

Бібліографічний опис

Італійська мова за професійним спрямуванням: метод. рекомендаціїї до практичних занять / Т. О. Боровенська. - Харків, 2022. 12 с.