Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням. Методичні рекомендації до самостійної роботи. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 025 Музичне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

З навчальної дисципліни передбачені такі види самостійної роботи здобувача вищої освіти: опрацювання лексичного, граматичного матеріалу, виконання вправ, тестових завдань, читання й опрацювання текстів, укладання плану, реферату, анотації. Зазначені види самостійної роботи виконуються здобувачем вищої освіти поза аудиторією

Опис

Ключові слова

українська мова

Бібліографічний опис

Українська мова як іноземна за професійним спрямуванням : метод. рек. до самостійної роботи ; бакалавр, спеціальність - музичне мистецтво / А. О. Тимченко, Т. В. Веретюк . - Харків, 2022. 11 с.